Historia

 

 

Historia czasopisma sięga roku 1949, będącego także rokiem powstania Republiki Federalnej Niemiec. Kilka lat po wojnie, jeszcze przed pierwszym ogólnoniemieckim spotkaniem byłych mieszkańców Prus Zachodnich, założyciele Ziomkostwa Prus Zachodnich wezwali w maju 1949 roku, w apelu zatytułowanym : „Do mieszkańców Prus Zachodnich”, do zamawiania i pomocy w kolportażu nowo powstałego organu ziomkostwa.  Pierwszy numer czasopisma ukazał się w czerwcu 1949.

 

Nowo powstałe czasopismo ukazywało się pierwotnie raz w miesiącu, a jego objętość wynosiła osiem stron, by następnie wzrosnąć do dwudziestu. Cena prenumeraty wynosiła początkowo 1 markę  i to za cały  kwartał! Od października 1953 roku czasopismo Der Westpreuße ukazywało się dwa razy w miesiącu, 1 i 15 dnia danego miesiąca. Po prawie 50 latach z przyczyn ekonomicznych powrócono do wydawania jednego numeru miesięcznie (początkowo każdy numer  liczył 40 stron, następnie objętość pierwszego numeru w danym kwartale zmniejszyła się do 32 stron, a dwóch  kolejnych wynosiła nadal 40 stron).

 

Z końcem 2008 roku, po 60 latach,  przestała wychodzić  gazeta  Unser Danzig, będąca biuletynem Zrzeszenia Gdańszczan (Bund der Danziger).  Na mocy porozumienia zawartego z zarządem krajowym Zrzeszenia Gdańszczan czasopismo to zostało w styczniu 2009 wchłonięte przez Der Westpreuße, o czym świadczy też nowy podtytuł, dzięki czemu Unser Danzig nadal się ukazuje, aczkolwiek w zmienionych warunkach.

 

W krótkim, bo zaledwie rocznym odstępie czasu przestały także wychodzić Marienburger Zeitung i Elbinger Nachrichten. Również w tym przypadku Der Westpreuße zobowiązał się do prezentowania na swoich łamach – obok treści gdańskich – także tych związanych z Malborkiem i Elblągiem  oraz powiatami malborskim i elbląskim. Uwzględnienie tematyki, będącej do tej pory obszarem zainteresowania tych dwóch samodzielnych periodyków, nie doprowadziło tym razem do zmiany lub rozszerzenia tytułu.

 

„Biuletyn DER WESTPREUSSE chce stanowić trwałą więź pomiędzy wszystkimi rozproszonymi po świecie mieszkańcami  Prus Zachodnich, a równocześnie być ich publicznym głosem“ – zapowiadał pierwszy, wydany w czerwcu 1949 roku numer organu prasowego Ziomkostwa Prus Zachodnich, ukazujący się wówczas w Lubece (obecnie Der Westpreuße wychodzi w Münster). Cele te obowiązywały długo,  wraz z upływem kolejnych dziesięcioleci znacznie się jednak rozszerzyły, a w końcu także i zmieniły.

 

Die neue Zeitung wurde zunächst einmal pro Monat mit einem Umfang von acht, einige Zeit später von 20 Seiten herausgegeben. Der Bezugspreis betrug anfangs DM 1,00, und zwar je Vierteljahr! Ab Oktober 1953 erschien Der Westpreuße zweimal monatlich, jeweils am 1. und am 15. eines Monats. Nach annähernd 50 Jahren wurde die Erscheinungsweise der Zeitung ab 2006 aus kalkula­torischen Gründen jedoch wiederum auf nur eine Ausgabe im Monat umgestellt (zunächst mit 40 Seiten je Ausgabe und schließlich mit einem Wechsel von jeweils einer Ausgabe mit 32 und zwei folgenden mit je 40 Seiten pro Quartal).

 

Mit Ablauf des Jahres 2008 musste die Zeitung Unser Danzig, Mitteilungsblatt des Bundes der Danziger, ihr Erscheinen nach 60 Jahren einstellen. Nach einer Vereinbarung mit dem Bundesvorstand des Bundes der Danziger konnte sie jedoch ab Januar 2009 mit dem Untertitel „Unser Danzig“ in den Westpreußen einbezogen und somit unter modifizierten Bedingungen weitergeführt werden.

 

Im kurzen zeitlichen Abstand von jeweils einem Jahr stellten dann auch die Marienburger Zeitung und schließlich die Elbinger Nachrichten ihr Erscheinen ein. Auch hier übernahm Der Westpreuße die Verpflichtung, bei der redaktionellen Arbeit neben Danzig auch die Städte und Kreise Marienburg und Elbing regelmäßig im Blick zu behalten. Diese Anbindung der bis dahin selbstständigen Periodika führte allerdings nicht zu einer neuerlichen Ergänzung bzw. Veränderung des Namens.

 

„Das Mitteilungsblatt DER WESTPREUSSE soll das feste Band zwischen allen weit verstreuten Westpreußen und

gleichzeitig unser Sprachrohr gegenüber der Öffentlichkeit sein“, so hieß es im Juni 1949 in der Nummer 1 der damals in Lübeck (heute in Münster) erscheinenden Zeitung der Landsmannschaft Westpreußen. Diese Zielsetzungen galten lange, haben sich jedoch über die Jahrzehnte hinweg dann erheblich erweitert – und letztlich auch gewandelt.

 

 

 

Zeitungskopf "Der Westpreuße" – Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion
Danzig (Adobe Stock) Danzig (Adobe Stock)
Kompass (Adobe Stock) Galerie (Adobe Stock)
Historisierende Collage (Adobe Stock) Wahlprognosen und Stimmzettel (Adobe Stock)

Pożegnalny numer

Unser Danzig

Ostatni numer
 Marienburger Zeitung

Pierwszy połączony numer

Ostatni numer
Elbinger Nachrichten